GPS กรมการขนส่งทางบก กำหนดรถติดGPSติดตามรถลางจูง GPSหัวลาก หรือ รถเทรลเลอร์ เป็นรถลักษณะ 9 ต้องติดตั้ง GPS Tracking

GPS กรมการขนส่งทางบก กำหนดรถติดGPSติดตามรถลางจูง GPSหัวลาก หรือ รถเทรลเลอร์ เป็นรถลักษณะ 9 ต้องติดตั้ง GPS Tracking
ข่าวที่ 156 / วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
กรมการขนส่งทางบก มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ กำหนดให้รถโดยสาร
สาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS
ตั้งแต่มกราคม 2559 และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก
เพื่อติดตามและก ากับพฤติกรรมการขับ รถให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมเปิดแอพพลิเคชั่น
DLT GPS ให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบ 360 องศา
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถิติอุบัติเห ตุรถโดยสารและรถบรรทุกพบว่าเกิดจาก
พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ขนส่ง เช่น ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
หรือปล่อยให้พนักงานขับรถเกินเวลาที่กำหนดในมาตรฐานความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อเป็นการยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดท าโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ติดตามและควบคุม
พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ด้วยเทคโนโลยี GPS พร้อมติดตั้งระบบบ่งชี้ตัวตนพนักงานขับรถ โดยเชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว
ตำแหน่งพิกัดของรถ ชั่วโมงการขับขี่ และการใช้ใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่ง ทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการลดต้นทุนการ
ขนส่ง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การลดการใช้พลังงาน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้รถโดยสาร
สาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ วันที่25 มกราคม 2559 ต้องติดตั้ง GPS
ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมฯ ทุกคัน สาหรับรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกภายในปี 2559 ส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้และยังไม่ได้
ติดตั้ง GPS จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วน ตามกำหนด ซึ่งรถโดยสารสาธารณะจะติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2560 ส าหรับรถ
ลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) จะติดตั้งครบทุกคันภายในปี 2562 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า
เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์
กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” เปิดให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาตำแหน่งของรถ
ในขณะนั้นไ ด้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย สามารถใช้งานได้ทั้ง บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพียงระบุหมายเลขทะเบียนรถ
ระบบจะแสดงต าแหน่งพิกัดของรถ และความเร็วที่ใช้ พร้อมระบบร้องเรียน และช่องทางรับแจ้งเหตุ เช่น กรณีรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งจะเป็นมิติสำคัญของการบริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนแบบ 360 องศา โดยแอพพลิเคชั่นจะรายงานเหตุการณ์พร้อมแสดงพิกัด
ของรถเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ขณะนี้มีข้อมูลรถในระบบ GPS ทั้งสิ้น 57,471 คัน (ข้อมูลวันที่ 20
พฤษภาคม 2559) เป็นรถโดยสารประจ าทาง3,909 คัน รถโดยสารไม่ประจ าทาง 4,168 รถบรรทุกไม่ประจ าทาง 22,635 คัน
รถบรรทุกส่วนบุคคล 14,393 คัน และรถอื่นๆ11,366 คัน ซึ่งข้อมูลของรถจะปรากฏในระบบศูนย์ฯ ทันทีเมื่อมีการใช้รถ
และทันทีที่เกิดการกระทำผิด เงื่อนไขการเดินรถและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย GPS กรมการขนส่งทางบก  หรือ DLT GPS ให้ติด
ตั้ง GPS ภายในสิ้นปี 2562

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ติดตามการท างาน ของศูนย์บริหารจัดการเดินรถ
ด้วยระบบ GPS อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ที่ผ่านมา (8 -16 เมษายน 2559) พบรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุก ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดจ านวนทั้งสิ้น 2,190 คัน เป็นรถโดยสารประจ าทาง จำนวน 990 คัน
รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 441 คัน รถบรรทุกไม่ประจ าทาง จำนวน 104 คัน และรถบรรทุกทุกส่วนบุคคล จำนวน 49
คัน นอกนั้นเป็นรถอื่นๆ นอกจากนี้ยังติดตามพฤติกรรมการขับขี่อย่ำางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดวัน ฉัตรมงคลและวันพืชมงคล
ติดต่อกัน 5 วัน (4 – 7 พฤษภาคม 2559) รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกใช้ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 499
คัน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 260 คัน รถโดยสารไม่ประจ าทาง จำนวน 137 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง จ านวน 67
คัน และรถบรรทุกทุกส่วนบุคคล จำนวน 35 คัน โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จะบันทึกประวัติผู้ขับรถทุกราย เพื่อ
ติดตามพฤติกรรมการขับขี่หลังจากนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้จะประสานผู้ประกอบการ ขนส่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในเดินทางของ
ประชาชน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ขนส่งและผู้ใช้บริการ ยังเป็นส่วนสำคัญในการติดตามรถ
โดยสารสาธารณะและรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ นำมาพิจารณาแนวทาง
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศอย่างยั่งยืน


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function is_product_category() in /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/woocommerce-google-dynamic-retargeting-tag/wgdr.php:556 Stack trace: #0 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/class-wp-hook.php(287): WGDR->google_dynamic_retargeting_code('') #1 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #2 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #3 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/general-template.php(2900): do_action('wp_footer') #4 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/views/theme-support-footer.php(11): wp_footer() #5 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/classes/theme-support.php(90): require('/home/ in /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/woocommerce-google-dynamic-retargeting-tag/wgdr.php on line 556