GPS ผ่านกรมขนส่งทางบก GPSติดรถวัตถุอันตราย GPSติดรถเคมี GPSติดไวไฟ ต้องติด

GPS ผ่านกรมขนส่งทางบก GPS ติดรถบรรทุกวัตถุอันตราย GPSรถเคมี GPSรถไวไฟ GPSรถน้ำมัน รถลักษณะ 4 ต้องติดGPSกรมการขนส่งทางบก DLT-GPS
สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (รถลักษณะ 4) และรถลากจูง (รถลักษณะ 9) ที่ใช้สาหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตรายที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 นั้น กรมการขนส่งทางบกได้ กำหนดให้ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับขี่โดยใช้ใบอนุญาตขับรถชนิดแถบแม่เหล็กและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ส่วนรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถลากจูงที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ยังมิได้ติดตั้งเครื่อง GPS ต้องทยอยติดตั้งเครื่อง GPS Tracking ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2556 สำหรับบางส่วนที่ได้ติดตั้งเครื่อง GPS Trackingไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่มิได้เป็นแบบที่กรมการขนส่งทางบกรับรองต้องดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดภายในสิ้นปี 2557 จาก GPS ผ่านกรมขนส่งทางบก

หลักการทำงานของ สยามจีพีเอส สำหรับรถวัตถุอันตราย รถเคมี รถวัตถุไวไฟ รถน้ำมัน รถลักษณะ 4
-คนขับรถต้องสตาร์รถจะมีเสียงเตือน(ประมาณ10นาที) ทำการรูดใบขับขี่ก่อนขับรถ เมื่อรูดเสียงจะเงียบ หากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด
-เครื่อง GPS จะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่งพิกัดพร้อมความเร็วไปยัง Server โดยผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือ
-ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถและรายงานต่างๆได้ทางหน้า website และ application
-ข้อมูลดิบจะส่งไปยัง Server กรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

ดีเดย์!! 31 พ.ค. 58 ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย และพนักงานขับรถยต์ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยการขนส่งวัตถุ อันตรายทางถนนอย่างเคร่ง ครัด โดยเฉพาะพนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิด ที่ 4 เท่านั้น!!!
เพื่อให้การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนทั้งการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่ง ระหว่างประเทศมีความปลอดภัย และเป็นไปตามความตกลง ระหว่างประเทศด้านการขนส่งวัตถุอันตรายที่ประเทศไทย เป็นภาคี กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการขนส่งวัตถุอันตรายโดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องบันทึก ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) เพื่อติดตามควบคุมไม่ให้ขับเร็วเกินกำหนดดูและควบคุมชั่วโมงการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ก่อนเดินทางและขณะอยู่บนทางต้องตรวจสอบรถและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงกำหนดและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อรับมือยามเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะพนักงานขับรถซึ่งต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายทางถนนให้อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุด ไม่ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ไม่เสพสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและระหว่างขับรถ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยต้องขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย นอกจากนี้ พนักงานขับรถที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวต้องเปลี่ยนคนขับทันที


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function is_product_category() in /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/woocommerce-google-dynamic-retargeting-tag/wgdr.php:556 Stack trace: #0 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/class-wp-hook.php(287): WGDR->google_dynamic_retargeting_code('') #1 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #2 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #3 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/general-template.php(2900): do_action('wp_footer') #4 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/views/theme-support-footer.php(11): wp_footer() #5 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/classes/theme-support.php(90): require('/home/ in /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/woocommerce-google-dynamic-retargeting-tag/wgdr.php on line 556