GPS Logistics Management, GPS กับการขนส่ง GPSโลจิสติกส์ และGPS SME GPSรถกระบะบรรทุก
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและ SME บริหารการจัดการระบบขนส่งด้วย GPS Tracking

GPS กับการบริหารธุรกิจแบบ Logistic
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดSME สำหรับธุรกิจต่างๆมีเป้าหมายไปหลายที่แต่ด้วยการจัดการด้านโลจิสติกส์นั้น สามารถจะเลือกเส้นทาง ว่าจะวิ่งรถโดยใช้เส้นทางไหนใช้เวลาและระยะทางน้อยที่สุด เราสามารถรู้ตำแหน่งของรถด้วยว่ารถที่วิ่งออกจากบริษัทของเราและลูกค้าได้อยู่ที่ใด พร้อมทั้งดูพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ เช่น ขับรถเร็วเกิน หรือ เส้นทางถนนรถติดหนาแน่นหรือไม่ จอดนานเกินไปหรือเปล่า มีการขับรถออกนอกเส้นทางที่วางไว้หรือไม่ และช่วยให้ทราบปัญหาของการใช้รถได้ตลอดเวลา ประโยชน์ที่ได้รับการติดตั้งระบบGPS Tracking

1. ในด้านการบริหารจัดการยานพาหนะ
– วางแผนการใช้งานรถได้อย่างถูกต้อง ทราบตำแหน่งรถทุกคัน และสถานะรถทุกคันจอดดับ/เปิดเครื่อง และรถวิ่ง
– รถที่ใช้น้ำมัน สามารถตรวจสอบการทุจริตน้ำมันได้
– วางแผนเพื่อควบคุมเวลาในการเดินทาง
– ทราบพฤติกรรมการขับรถเช่นจอดเปิดเครื่องยนต์นานเกิน
– พนักงานขับรถต้องใช้รถตามความเร็วที่กำหนด
– สามารถกำหนดตารางงานช่วงเวลาที่จะถึงสถานที่ลูกค้าให้กับพนักงานขับรถได้
– สามารถประเมินเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุดในการใช้รถ
– วางแผนเส้นทางในการเดินทางให้สอดคล้อง
– วางแผนการใช้รถสำหรับขนส่งในกรณีที่มีรถอยู่ใกล้สถานที่ลูกค้าที่สุดเพื่อประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง

2. ลดต้นทุนค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซม
– ควบคุมพนักงานขับรถให้ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด
– ควบคุมพนักงานขับรถให้ไม่สามารถนำรถไปใช้ส่วนตัว
– แก้ไขปัญหาที่พนักงานขับรถสตาร์ทรถนานเกิน
– รถจะถูกใช้งานตามระยะทางและสภาพความเป็นจริง

4. สร้างเป็นฐานข้อมูลหลักเพื่อนำไปใช้ในองค์กร
– วางแผนการบริหารและบริการจัดการยานพาหนะ
– วางแผนการซ่อมบำรุงยานพาหนะ เช่น รอบเปลี่ยนยาง เปลื่ยนแบตเตอรี่ พรบ – -วางแผนการตลาดและการจัดส่ง
– วางแผนการบริหารงานบุคคล เช่น ควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ การทำ OTล่วงเวลา หรือนำรถไปใช้ส่วนตัว

ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการ สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่10 ล้อขึ้นไป สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกได้อีกด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดระยะทางการใช้รถ ติดตามพฤติกรรมการขับรถ และควบคุมให้มีการใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนการขนส่งและพัฒนาระบบโลจิสติกส์อีกด้วย รวมไปถึงการลดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกทั้งที่ส่วนกลางและศูนย์
GPS ไว้ในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและประมวลข้อมูลการใช้งานตลาด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดตามรถโดยสารได้ผ่านทางแอพลิเคชั่น DLT GPS